Partnerský systém

Všeobecné obchodní podmínky Partnerského systému Martinus.cz

Pravidla Partnerského systému společnosti Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 45 503 249, zapsaná do Obchodního registru Okresného súdu Žilina, oddíl Sro, vložka číslo 52711/L.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují účast na Partnerském systému, jehož provozovatelem je společnost Martinus, s.r.o., se sídlem Gorkého 4, 036 01 Martin, IČ : 45 503 249, a jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi společností Martinus, s.r.o. a Partnerem.

1.2 Společnost Martinus, s.r.o. v rámci své hlavní aktivity, provozu internetového knihkupectví, vytvořila a vyvinula nabídku Partnerského systému určeného každému Partnerovi, jehož účast bude schválena s cílem propagovat produkty nebo značku společnosti Martinus, s.r.o. na internetových stránkách patřících Partnerovi za protihodnotu v podobě vyplacení provize.

2. Definice pojmů

2.1 Pojmy použité v těchto Pravidlech, pokud jsou označeny velkým počátečním písmenem, budou mít význam uvedený níže:

 • Pravidla - tyto všeobecné obchodní podmínky upravující účast na Partnerském systému společnosti Martinus, s.r.o;
 • Provozovatel - společnost Martinus, s.r.o, se sídlem Gorkého 4, 036 01 Martin, IČ : 45 503 249, DIČ : SK2023008911, zapsaná do Obchodního rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl : sro , vložka číslo: 52711/L;
 • Zájemce - osoba, která požádá o členství v Partnerském systému vyplněním registračního formuláře prostřednictvím partnerské platformy;
 • Partner - každá právnická nebo fyzická osoba, která je zletilá (dovršila věk 18 let) a je svéprávná, která se registrovala v Partnerském systému a byl jí otevřený uživatelský účet ;
 • Zákazník - každý návštěvník internetového obchodu Martinus.cz, který si objedná zboží a za objednané zboží zaplatí;
 • Webstránka - internetová stránka, na které bude umístěn HTML kód nebo URL s referenčním kódem a parametry podle podmínek Partnerského systému a kterou uvedl Partner při registraci do Partnerského systému nebo následně začal využívat s uživatelským účtem k partnerskému systému;
 • HTML kód - znamená speciální kód, který je Partnerovi přidělen Provozovatelem a po vložení na Webstránku Partnera se zobrazuje jako reklamní plocha nebo odkaz;
 • Referenční kód - je jedinečný speciální kód Partnera, který slouží k identifikaci reklamních bannerů nebo odkazů;
 • Reklamní plocha - znamená banner nebo textový odkaz, jehož výsledkem jsou umístění jedinečného HTML kódu vloženého na Web - stránku Partnera;
 • Sociální síť - specifická stránka provozována třetím subjektem, jejíž funkcionalita umožňuje zveřejňovat Partnerem internetové odkazy na svých profilech (např. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter apod.).
 • Smlouva - partnerská smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a Partnerem elektronickou cestou za podmínek uvedených v těchto Pravidlech.
 • NOZ – z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Všeobecné podmínky pro účast na Partnerském systému a registrace do Partnerského systému

3.1 Partnerem se mohou stát právnické osoby a fyzické osoby starší 18 let, které jsou svéprávné, a jsou vlastníky nebo uživateli Webstránky.

3.2 Účast v Partnerském systému vzniká registrací Zájemce do Partnerského systému a zřízením uživatelského účtu ze strany Provozovatele.

3.3 Registrace do Partnerského systému probíhá uzavřením Smlouvy, a to odesláním návrhu na uzavření Smlouvy Zájemcem elektronicky ve formě formuláře a jeho elektronickou akceptací (ve lhůtě 5 pracovních dnů) ze strany Provozovatele. Smlouva je uzavřena okamžikem akceptace ze strany Provozovatele.

3.4 Při vyplnění registračního online formuláře, který se nachází na partnerské platformě, Zájemce uvede všechny povinné údaje. Odesláním elektronického návrhu Zájemce potvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly a že s nimi bezvýhradně souhlasí, a stejně tak že souhlasí s komunikací v elektronické podobě, a to především prostřednictvím elektronické pošty (e - mailu) a internetu.

3.5 Zájemce nemá nárok na registraci do Partnerského systému Provozovatele a Provozovatel může návrh Zájemce na uzavření Smlouvy odmítnout i bez uvedení důvodu. Odmítnutí návrhu smlouvy bude Zájemci oznámeno elektronickou poštou na jeho e-mailovou adresu. V případě, že Provozovatel neakceptuje návrh Zájemce ve lhůtě 5 pracovních dnů od jeho obdržení, případně mu v této lhůtě neoznámí odmítnutí návrhu, platí, že Provozovatel návrh Zájemce na uzavření Smlouvy odmítl.

3.6 Okamžikem akceptace návrhu se Zájemce stává Partnerem, přičemž Partner i Provozovatel jsou tímto okamžikem povinni dodržovat Pravidla, které jsou nedílnou součástí Smlouvy. Provozovatel zřídí Partnerovi uživatelský účet, na kterém mu je povinen umožnit sledování statistik o zrealizovaných objednávkách a výši jeho provize.

4. Způsob propagace

4.1 Partner se účastí v Partnerském systému Provozovatele zavazuje, že vytvoří na svou Webstránku reklamní plochy, tj. umístí na své Webstránky banner nebo textový odkaz směřující na internetový obchod Provozovatele nebo na konkrétní produkty Provozovatele. Partner je povinen využívat pro každou formu propagace jedinečný HTML kód, který obsahuje Partnerův Referenční kód, který mu je přidělen Provozovatelem v Partnerském systému prostřednictvím generátoru odkazů.

4.2 Provozovatel se zavazuje, že Partnerovi vyplatí provizi ve výši určené Provozovatelem a ve formě, kterou si Partner vybere z možností určených Provozovatelem. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit výši provize (zvýšení, snížení), přičemž se zavazuje, že o změnách bude Partnera informovat nejméně 15 dní před takovou změnou.

4.3 Provize se Partnerovi započítává pouze z objednávek, které Zákazník vytvoří nejpozději do čtrnácti (14) dnů po prvním příchodu na stránku Provozovatele (www.martinus.cz) prostřednictvím odkazu na partnerovu Webstránku. Lhůta čtrnáct (14) dní počíná vždy dnem (včetně) kdy Zákazník klikne na odkaz, který splňuje všechny podmínky Partnerského systému.

4.4 Nárok na provizi vzniká Partnerovi až na základě řádného zaplacení ceny zboží, které si Zákazník objednal prostřednictvím odkazu umístěného na partnerových Webstránkách a uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy ve prospěch Zákazníka, tj. v okamžiku, kdy Provozovatel přijal úhradu v hotovosti nebo připsáním příslušné částky na bankovní účet Provozovatele a uplynula lhůta pro odstoupení od smlouvy ve prospěch Zákazníka. Lhůtou pro odstoupení podle tohoto článku je lhůta prodloužená o její doručení podle § 1818 NOZ.

4.5 Provize bude Partnerovi vyplacena pouze ze skutečně realizované a zaplacené části objednávek. V případě, že Provozovatel Zákazníkovi cenu zboží vrátí, třeba z důvodu, že Zákazník později objednávku zruší nebo zboží vrátí, případně zboží nebude možné dodat kvůli nedostupnosti, Provozovatel nemusí uznat Partnerovi nárok na provizi.

4.6 Podmínkou pro získání provize je, aby Zákazník, který navštíví Webstránku Partnera, měl zapnuté cookies ve svém internetovém prohlížeči a nevyužíval jakoukoli formu anonymizace, která by znemožnila přiřazení objednávky ke konkrétnímu Partnerovi.

4.7 Partner nesmí Reklamní plochu umístit na webové stránky, jejichž obsah je v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy, na webstránky, které mají pornografický charakter a na webstránky, které především slouží k zobrazování reklamy, nebo jsou určeny k propagaci a šíření extremismu, nebo jinak mohou poškodit dobré jméno Provozovatele.

4.8 Při umístění Reklamní plochy nebo HTML kódu Partnerem na Webstránku nesmí být návštěvník Webstránky jakýmkoli způsobem uváděný v omyl, že po kliknutí na Reklamní plochu nebo HTML kód bude přesměrovaný na jinou stránku či doménu než www.martinus.cz.

4.9 Partner nesmí vyvíjet žádné aktivity směřující k neoprávněnému zvýšení provize, zejména nesmí provádět následující aktivity:

 1. Umístění odkazu, který se aktivuje ihned po vstupu na Webstránku Partnera;
 2. Umístění obsahu způsobem nebo v kontextu, který zavádí o skutečném obsahu cílové stránky;
 3. Modifikace HTML kódu <iframe> vytvořeného Provozovatelem;
 4. Umístění reklamní plochy na jinou stránku, než pro kterou byl banner vytvořen;
 5. Umístění reklamní plochy na stránku, která je součástí jiné stránky;
 6. Umístění reklamní plochy na stránku, kterou nevlastní Partner;
 7. Umístění banneru v pop - up okně na zvláštní stránce aktivované ve stejném okamžiku jako Webstránka Partnera;
 8. Zasílání nevyžádané pošty o webstránce Partnera;
 9. Napodobování vzhledu webových stránek Provozovatele nebo jiného právního subjektu s cílem vyvolat dojem, že jde o službu poskytovanou Provozovatelem nebo jiným právním subjektem.
 10. Motivování Návštevníka ke kliku či návštěvě zavádějícím tvrzením anebo příslibem, a to včetně formulací, které by mohly Návštěvníka uvést v omyl, že sleva poskytovaná na stránce Provozovatele za odlišných podmínek je dostupná unikátně přes stránku či kód Partnera;
 11. Distribuce HTML kódu nebo umísťování reklamních ploch do affiliate sítí, systémů určených na přesměrovávání návštěv Webstránky (redirect systémů), hromadně rozposílaných mailů, ani jiných nástrojů, které slouží k zvyšování návštěvnosti, a to především nástrojů bez možnosti přímé kontroly ze strany Provozovatele.

4.10 V případě porušení některé povinnosti plynoucí z těchto Pravidel, zejména z čl. 4.7., čl. 4.8. a 6.2., nevzniká Partnerovi nárok na provizi.

4.11 Pokud je umístění reklamního odkazu v rozporu s těmito Pravidly, Provozovatel si vyhrazuje právo požádat Partnera o neprodlené odstranění reklamního odkazu z Webstránky, přičemž odmítnutí ze strany Partnera zakládá právo Provozovatele na odstoupení od Smlouvy.

4.12 Žádné ustanovení těchto Pravidel nezbavuje účastníky Smlouvy právní odpovědnosti podle platných předpisů České republiky, především ve vztahu k ochraně dobré pověsti Provozovatele a zodpovědnosti za škodu způsobenou porušením povinnosti.

4.13 Ustanovení tohoto článku 4. Pravidel se obdobně uplatní i v případě propagace internetového obchodu a produktů Provozovatele na Sociálních sítích, přičemž ustanovení bodu 4.9 písm . d) a f) se v takovém případě neaplikují. Takový způsob propagace zároveň nesmí porušovat žádná pravidla a podmínky stanovené dotčenými sociálními sítěmi.

4.14 Partnerovi vzniká nárok na provizi z uskutečněných objednávek při umístění reklamního odkazu směřujícího na webstránku provozovatele (www.martinus.cz)

5. Nárok Partnera na provizi

5.1 Výše provize Partnera je určena procentem z obratu, tj. hodnoty zboží bez DPH zakoupeného Zákazníky, jejichž prodej zprostředkoval Partner. Provozovatel je oprávněn vyloučit z obratu objednávky (nákupy), na které se vztahovala mimořádná sleva. Do obratu se stejně nezapočítávají související služby (poštovní a balné) a příspěvky Zákazníka na neziskové organizace. Partner má nárok na provizi z nákupů, které byly dokončeny v době trvání Smlouvy.

5.2 Podle volby Partnera může být provize vyplacena v souladu s následujícími podmínkami:

5.2.1 ve formě finanční odměny vyplacené bezhotovostním převodem na účet Partnera - provize ve výši 5 % z obratu, který zprostředkoval Partner. Nárok na vyplacení finanční odměny převodem na bankovní účet vzniká Partnerovi v případě, kdy celková výše provize dosáhne alespoň částku 500,- Kč, bankovní poplatky jdou k tíži Provozovatele;

5.2.2 ve formě nákupní poukázky - provize ve výši 7 % z obratu , který zprostředkoval Partner. Vyplacení provize ve formě nákupní poukázky je možné kdykoliv, když její hodnota dosáhne alespoň 10,- Kč. Nákupní poukázky budou Partnerovi zaslány elektronickou poštou na emailovou adresu partnerů;

5.3 Za speciálních podmínek se však výše provize v části 5.2.1 a 5.2.2 může měnit.

5.4 Provize bude Partnerovi vyplacena:

5.4.1 pokud je Partnerem fyzická osoba nepodnikatel, na základě žádosti prostřednictvím rozhraní Partnerského systému, přičemž Provozovatel vyplatí provizi nejpozději do 30 dnů po ověření nároku Partnera na její vyplacení;

5.4.2 pokud je Partnerem fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktura) nejpozději do 30 dnů po doručení faktury Partnera Provozovateli a ověření nároku Partnera na vyplacení provize. V případě, že daňový doklad (faktura ) Partnera nesplňuje zákonem stanovené náležitosti a / nebo je vystavena na částku, která neodpovídá ověřené výši provize, Provozovatel o tomto neprodleně informuje Partnera a fakturu vrátí za účelem její opravy, v takovém případě je provize splatná až po doručení opraveného daňového dokladu (faktury). Provize Partnera může být navýšena o příslušnou sazbu DPH pouze pokud Partner při registraci resp. kdykoliv později oznámil Provozovateli příslušné účetní/fakturační údaje (IČ DPH).

5.5 Nárok na vyplacení provize uplatní Partner na základě žádosti zaslané přes uživatelský účet v Partnerském systému.

5.6 Nárok na provizi vzniká pouze v případě, že žádný jednotlivý zákazník nebo fakturační adresa netvoří více než třetinu všech nákupů, přičemž na identifikaci jednotlivého zákazníka může sloužit email, jméno s adresou nebo jejich kombinace. Toto omezení se vztahuje i na různé osoby se stejnou fakturační adresou. V opačném případě má Poskytovatel právo celou provizi zamítnout s cílem zabránit zneužívání Partnerského systému pro účely, které nesměřují k propagaci stránky, zboží a produktů Provozovatele.

5.7 Za účelem vyloučení jakýchkoli pochybností Partner nemá nárok na náhradu nákladů spojených s činností podle Smlouvy a Pravidel, a případné náklady jsou zohledněny v provizi.

5.8 Z vyplacené provize je Partner povinen odvést daň ve výši dle platné legislativy. Provozovatel v žádném případě neodpovídá za splnění registrační a daňové povinnosti Partnera.

5.9 Smluvní strany se dohodly, že výše provize se počítá pomocí softwaru, a to výhradně podle údajů registrovaných daným softwarem. Partner má během trvání Smlouvy neomezený přístup na svůj účet a na své statistiky, které jsou neustále na partnerské platformě.
V případě sporu ohledně počtu objednávek a / nebo výše provize se za důkaz považují výhradně údaje registrované a vypočítané softwarem.

5.10 Prokliky na www.martinus.cz z odkazů, které nebude Provozovatel při kontrole kdykoli schopný jednoznačně přiřadit k Webstránce, uvedené v kontě Partnera (především, ale ne výlučně prokliky, jejichž URL nebude obsahovat doménu Webstránky), nebude provozovatel akceptovat. Zároveň si Provozovatel, v případě, že nastane taková situace, vyhrazuje právo nevyplatit Partnerovi nasbírané provize a bezodkladně odstoupit od Smlouvy.

5.11 Provozovatel si vyhrazuje právo nevyplatit Partnerovi provizi, případně žádat její vrácení zpět (pokud už byla uhrazena), pokud Partner jakýmkoliv způsobem poruší ustanovení těchto VOP nebo Smlouvy o používání Partnerského systému.

6. Ochrana osobních údajů a duševní vlastnictví

Provozovatelem při zpracování vašich osobních údajů jsme my: Martinus, s.r.o se sídlem: Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 45 503 249, Společnost zapsaná v obchodním registru Okresního soudu Žilina, Oddiel Sro, vložka č.52711/L.

Naše společnost ustanovila zodpovědnou osobu za ochranu osobních údajů, kterou je Mgr. Peter Kružliak. V případě, že máte jakékoliv otázky k použití svých osobních údajů nebo chcete uplatnit vaše práva popsaná v tomto dokumentu, můžete kontaktovat naši zodpovědnou osobu e-mailem na adrese osobne-udaje@martinus.sk nebo písemně na adresu naší společnosti.

V případě, že se rozhodnete vytvořit u nás uživatelské konto, požadujeme údaje potřebné na jeho vytvoření. Povinnými údaji jsou vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa, e-mailová adresa, název, url adresa a popis webstránky, kterou budete využívat přes náš partnerský systém.

Údaje, ktoré jsme o vás získali, využíváme na následující účely:

Poskytování našich služeb

Na základě údajů, které od vás získáváme, vám můžeme dodat naše služby v souladu s těmito obchodními podmínkami. Tyto údaje také potřebujeme do našeho účetního a fakturačního systému.

Údaje a informace, které jsme o vás získali při poskytování našich služeb a po přihlášení se do vašeho konta, nám slouží k tomu, abychom jsme mohli zajistit, že vaše konto a údaje, které v něm máte k dispozici, jsou aktuální.

Komunikace s vámi

Vaše kontaktní údaje používáme na zasílání našich oznámení souvisejících s poskytováním služeb. Vaše kontaktní údaje též využíváme na zasílání provize, na kterou vám v souladu s našimi obchodními podmínkami vznikl nárok.

Informace e-mailem posíláme též zájemcům o zaměstnání u nás přihlášených přes pridejse.martinus.cz a uchazečům zařazených do databáze kandidátů.

Zlepšení a personalizace našich služeb a marketing

Údaje, které uchováváme, používáme i ke zlepšení a personalizaci našich služeb, a dále na marketingové účely.

Informace o návštěvách a pohybu na naší stránce a jejích jednotlivých sekcích a zobrazených produktech využíváme i pro účely reklamy a marketingu, na naší, i na jiných internetových stránkách. Tyto informace též využíváme na analytické účely, abychom rozuměli tomu, jak lidé používají naši internetovou stránku a abychom ji mohli dělat intuitivnější a uživatelsky příjemnější.

V souladu s požadavky právních předpisů na ochranu osobních údajů vás musíme informovat o právních základech zpracování vašich osobních údajů, kterými jsou:

 1. Plnění smlouvy - v případě zřízení uživatelského konta
 2. Plnění našich zákonných povinností - při uchovávání údajů o vás a vyplácených provizích v našem účetnictví nebo při zpřístupnění údajů státnímu nebo jinému orgánu, který vykonává dohled na naší činností nebo který řeší spory či vykonává rozhodnutí.
 3. Náš oprávněný zájem - při zlepšování a personalizaci našich služeb, některých marketingových činnostech. V těchto případech vždy pečlivě zvažujeme, zda zpracování nebude představovat nepřiměřený zásah do vašich práv. Pokud chcete o tomto posouzení znát bližší informace, napište nám na osobne-udaje@martinus.sk

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňujeme, neposkytujeme žádným jiným subjektům. Vaše osobní údaje aktivní do třetích krajin mimo EU nepřenášíme. V souladu s požadavky platné legislativy vykonáváme všechny potřebné bezpečnostní, technická a organizační opatření, abychom vaše osobní údaje chránili. Elektronické údaje jsou uchovávané v chráněné databázi na serveru, který je náš nebo je pro nás vyhrazený. Databázi obsahující osobní údaje chráníme před jejím poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím. Osobní údaje, které souvisí s vaším uživatelským kontem uchováváme, dokud máte konto zřízené, vzhledem k tomu, že jsou nezbytné k tomu, abychom konto mohli provozovat.

Z faktu, že zpracováváme vaše osobní údaje, vám vyplývá vícero práv: právo na přístup k údajům, právo na opravu, právo na vymazání (právo na zapomenutí), právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo namítat. V případě, že uplatníte jakékoliv z uvedených práv, budeme vás o vyřešení vaší žádosti informovat do 30 dní ode dne jejího doručení k nám. V odůvodněných případech můžeme uvedenou dobu prodloužit na 60 dní, o čemž vás budeme informovat TADY.

6.1 Duševní vlastnictví Provozovatele. Partnerský systém je služba (program, software) vytvořena a vyvinuta Provozovatelem, který je výlučným majitelem všech autorských práv a práv duševního vlastnictví, které využívá v rámci své podnikatelské činnosti. Uvedené platí stejně na odkazy (bannery). Partner není oprávněn odkaz nebo jakoukoliv jeho část (banner) měnit, pronajímat, půjčovat , prodávat, šířit ani z něj nebo na jeho základě vytvářet odvozená díla nebo produkty. Provozovatel má kdykoliv právo změnit obsah i formu odkazu, případně omezit či pozastavit jeho zobrazování na webstránce Partnera.

7. Doba platnosti a ukončení Smlouvy

7.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

7.2 Smlouva zaniká:

7.2.1 Dohodou. K dohodě dojde elektronicky v rámci uživatelského účtu Partnera odesláním žádosti o zrušení uživatelského účtu ze strany Partnera nebo Provozovatele a elektronickou akceptací druhou stranou. V okamžiku doručení akceptace (oznámení v uživatelském účtu Partnera nebo doručením e-mailu na adresu Partnera dojde ke zrušení uživatelského účtu a tímto okamžikem Smlouva zaniká.

7.2.2 Výpovědí. Výpovědí je oprávněna ukončit Smlouvu kterákoli strana i bez uvedení důvodu, elektronicky odesláním výpovědi v rámci uživatelského účtu Partnera nebo doručením e-mailu na adresu Partnera. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po odeslání výpovědi.

7.2.3 Odstoupením. Partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, pokud je Provozovatel v prodlení s vyplacením provize o více než 30 dní, a to elektronicky oznámením o odstoupení v rámci uživatelského účtu Partnera. Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě závažného porušení Smlouvy ze strany Partnera, především pokud Partner v rozporu s bodem 4.8 Pravidel vyvíjí jakoukoli činnost směřující k neoprávněnému navyšování provize, nebo v rozporu s bodem 4.7 Pravidel je obsah Webstránky Partnera v rozporu s platnými právními předpisy s dobrými mravy či Pravidly, a to elektronickým oznámením o odstoupení v rámci uživatelského účtu Partnera nebo doručením e-mailu na adresu Partnera. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení protistraně.

7.2.4 Opomenutím. Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Partner po dobu delší než 2 roky aktivně nevyužívá Partnerský systém, například nepožádal více než 2 roky o vyplacení provize.

7.3 Neprodleně po zániku Smlouvy je Partner povinen odstranit ze své Webstránky všechny reklamní plochy. Provozovatel v případě požádání vyplatí Partnerovi případnou provizi, která vznikla ke dni skončení Smlouvy, ne však dříve než dojde ke splnění povinnosti Partnera dle předchozí věty.

7.4 Pokud dojde ke zrušení uživatelského účtu výpovědí, opomenutím nebo dohodou, pak je Partner povinen zaslat fakturu nebo písemnou žádost Provozovateli na vyplacení odměny, na kterou měl Partner nárok ke dni zrušení uživatelského účtu, v takovém případě se minimální limit stanovený v bodě 5.4 těchto Pravidel nepoužije. Žádost podle předchozí věty je Partner povinen zaslat Provozovateli nejpozději do šesti měsíců ode dne skončení smlouvy.

7.5 Zánikem Smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, a rovněž není dotčena platnost těch ustanovení, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit Pravidla, v takovém případě bude Partner o změně Pravidel předem informován a návrh aktualizovaného znění Pravidel bude zaslán Partnerovi elektronickou poštou (na e-mailovou adresu). Aktualizovaná Pravidla nabývají účinnosti zveřejněním na webstránce Provozovatele partner.martinus.cz s uvedením data jejich aktualizace. Právní vztahy stran se posuzují vždy podle Pravidel platných v době vzniku smluvního vztahu, resp. smluvního nároku (provize). Pokud Partner s upravenými Pravidly nesouhlasí, je oprávněn vypovědět Smlouvu postupem podle článku 7.2.2. těchto pravidel.

8.2 Náklady na prostředky komunikace na dálku nese Partrner, přičemž se neliší od základní sazby.

8.3 Partner, který je fyzickou osobou nepodnikatelem, se může s případnou stížností na plnění závazků ze Smlouvy obrátit na Českou obchodní inspekci.

8.4 Smlouva je uzavřena v českém jazyce. Partner, který je fyzickou osobou nepodnikatelem, má možnost zjišťovat a opravovat případné chyby zadaných údajů ve webovém rozhraní Partnerského systému. Smlouva je uložena elektronicky u Provozovatele a není přístupná.

8.5 V případě, že některá ustanovení Pravidel jsou nebo se stanou z jakéhokoli důvodu neplatná nebo neúčinná, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení Pravidel.

8.6 Smlouva a Pravidla se řídí a vykládají v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

8.7 V případě sporu týkajícího se Smlouvy jsou strany povinny před zahájením jakéhokoli soudního řízení jednat za účelem vyřešení mimosoudní cestou ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne vzniku sporu. V případě selhání mimosoudního urovnávání, bude spor mezi stranami týkající se Smlouvy řešen příslušným obecným soudem České republiky.

8.8 Tato Pravidla nabývají účinnosti dne 10. srpna 2022.